Bezoeken aan bibliotheken

Velen zien het uitlenen van boeken als de kerntaak van de openbare bibliotheek. De bibliotheek is er óók voor wie ter plekke informatie wil raadplegen zonder iets mee naar huis te nemen of om een andere redenen van de bibliotheek gebruik wil maken. Bijvoorbeeld om te studeren of een lezing bij te wonen.

Met name vanaf 2007 zijn er in een aantal steden nieuwe bibliotheken geopend, waarin meer aandacht en ruimte is voor bezoekers. In de zomer van 2010 is de Airport Library (Schiphol) geopend: een initiatief van de openbare bibliotheken van Amsterdam, Delft, Haarlemmermeer en Probiblio. De bezoekersaantallen worden vanaf die tijd meegeteld.

Volgens opgave van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en Probiblio (Airport library) kwam het aantal bibliotheekbezoeken in 2012 uit op 64,4 miljoen. In de periode 2005 – 2012 nam het aantal bezoeken vrijwel elk jaar af. Van de mensen die géén lid zijn van de bibliotheek blijkt een derde in het voorgaande jaar de bibliotheek tenminste eenmaal te hebben bezocht.(Bron: Stichting Marktonderzoek Boekenvak februari 2012).Bezoeken bibliotheken 2005 - 2010

NB. De hierboven getoonde gegevens zijn gebaseerd deels op metingen bij de ingang door telpoortjes en deels door schatting van het aantal personen dat de bibliotheek bezoekt.
Van de mensen die géén lid zijn van de bibliotheek blijkt een derde in het voorgaande jaar de bibliotheek tenminste eenmaal te hebben bezocht.(Bron: Stichting Marktonderzoek Boekenvak februari 2012).

In de periode 1975-2005 heeft het SCP onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van mannen en vrouwen  in de bibliotheek. Gevraagd werd onder andere hoe vaak men de bibliotheek bezocht.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (Tijdsbestedingsonderzoek 1975-2005; Huysmans en Hillebrink 2008, p. 103).

De afbeelding geeft het percentage Nederlanders vanaf 12 jaar weer dat in één concrete onderzoeksweek de openbare bibliotheek bezocht – wat geen goed beeld geeft van het aandeel mensen dat incidenteel naar de bibliotheek komt.
De afbeelding maakt daarnaast een aantal andere zaken duidelijk. Na een scherpe stijging tussen 1975 en 1980, mogelijk als gevolg van de versterkte investeringen in de bibliotheken als gevolg van de Wet op het Openbaar Bibliotheekwerk (1975), groeide het aandeel Nederlanders dat in een specifieke week de bibliotheek bezocht nog tot 1990 door. Daarna zette een daling in.

Opmerkelijk is ook dat er een groter verschil is opgetreden in de verhouding van de aantallen bezoeken door vrouwen en door mannen. Anno 2005 bedroeg het percentage mannen dat de bibliotheek bezocht (4%) voor het eerst minder dan de helft van dat van de vrouwen (11%).
Zie ook: Verblijfsfunctie bibliotheken en Bezoek
boekenkopers (internet)boekhandel
.