Ondersteuning openbare bibliotheken

De branche van de openbare bibliotheken kent een aantal organisaties, die ondersteuning bieden aan de sector van openbare bibliotheken. 

Brancheorganisatie van openbare bibliotheken
De openbare bibliotheken zijn verenigd in de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), die hun belangen behartigt. Belangrijke zaken en taken zijn: strategie, marketing, digitale ontwikkelingen en HRM (personeelsbeleid).

De VOB is per 1 januari 2011 gefuseerd met de Werkgeversorganisatie Openbare Bibliotheken (WOB).

Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s)
Provinciale Serviceorganisaties zijn voortgekomen uit de PBC’s. Vroeger waren vooral gemeenten op het platteland vaak te klein om een zelfstandige openbare bibliotheek te onderhouden. Gemeenten met minder dan 30.000 inwoners konden bij de eigen provinciale bibliotheekcentrale ondersteund worden in de bedrijfsvoering. Grotere gemeenten werden op verzoek ondersteund. De PBC's waren juridisch werkgever van het personeel van de bibliotheekstichtingen. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_Bibliotheekcentrale).

Het vernieuwingsproces van het openbaar bibliotheekwerk, dat in 2001 werd ingezet met het Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk, maakte het mogelijk dat de bij een PBC ‘aangesloten’ bibliotheken veranderden in zelfstandige bibliotheken die zelf konden kiezen of en zo ja welke diensten zij wilden afnemen van de PBC in hun gebied. De PBC’s zijn inmiddels veranderd in Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s). Deze PSO’s zijn op verschillende manieren betrokken bij hun provinciale netwerken. In 2010 hebben de PSO’s gezamenlijk de Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland opgericht. Doelstellingen van de stichting zijn:

1. vormgeven van bibliotheekinnovatie;
2. ontwikkelen van diensten en producten.

´╗┐Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
In opdracht van het ministerie van OCW coördineert het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken alle plannen die erop gericht zijn de bibliotheeksector te vernieuwen en te versterken. Het gaat hierbij niet om plannen die direct leiden tot producties en activiteiten voor het publiek, maar om plannen die ertoe leiden dat de sector als geheel beter functioneert. Achterliggende gedachte bij de afsplitsing van het Sectorinstituut uit de VOB was dat de verantwoordelijkheid voor het stelsel als geheel niet altijd parallel loopt met de vertegenwoordigende taken van de branchevereniging.

De eigen positie van het Sectorinstituut maakt het mogelijk de sector vanuit een onafhankelijke positie te bezien en acties in gang te zetten die de missie van het Sectorinstituut helpen realiseren: een sterk stelsel, groter bereik.

Stichting Bibliotheek.nl
Stichting Bibliotheek.nl draagt bij aan de uitbreiding en het beheer van de landelijke digitale bibliotheek. Dit gebeurt in opdracht van de gezamenlijke openbare bibliotheken. Hiervoor werkt de stichting aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur waarop alle bibliotheken kunnen aansluiten. Tevens wordt een gezamenlijke portal voor de bibliotheken ontwikkeld (www.bibliotheek.nl), zodat de zichtbaarheid van de openbare bibliotheek op internet vergroot wordt. En er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van digitale diensten.

 Stichting Certificering
De Stichting Certificering toetst bibliotheken aan de certificeringnorm die is vastgesteld door de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Certificering biedt de minimumgarantie voor een constant niveau van producten en dienstverlening van de openbare bibliotheek aan de klanten in haar werkgebied. Tegelijkertijd is certificering voor de openbare bibliotheek een voorwaarde om te kunnen (blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken.