Bibliotheekcharter 2010-2012

De overheden die zich met het bibliotheekwerk bezighouden hebben hun uitgangspunten en verantwoordelijkheden vastgelegd in het Bibliotheekcharter.

Het charter bevat ook financiële aanwijzingen. De ondertekenaars van het Bibliotheekcharter zijn: de gemeenten (ondertekenaar Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG), de provincies (ondertekenaar het InterProvinciaal Overleg, IPO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het charter is in december 2009 door de overheden ondertekend en heeft betrekking op de periode 2010-2012.

Het Charter zegt over de verantwoordelijkheid van de gemeenten: 'De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoerend werk van de fysieke bibliotheek en de lokale component van de landelijke digitale bibliotheek, voor lokale netwerken, voor de aansluiting daarvan op provinciale en landelijke netwerken, voor de implementatie van landelijk overeengekomen innovaties'.

Het charter geeft ook aanwijzingen voor de financiële structuur van het bibliotheekwerk. 'Partijen onderzoeken in 2010 de huidige en toekomstige financiële structuur van het bibliotheekwerk op de verschillende overheidsniveaus. Het onderzoek brengt de bestaande financiële stromen in kaart en beschrijft op de verschillende overheidsniveaus de financiële effecten van het proces van bibliotheekinnovatie, zoals de verschuiving van fysieke naar digitale diensten en certificering. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen partijen afspraken maken over de financiële consequenties'.